Privacyverklaring patiënten

Van den Eeden Hip Clinic

Versie: 2018

Voor een goede relatie met een organisatie is vertrouwen en transparantie een belangrijke basis. Met die reden informeren wij u dan ook graag over ons privacybeleid. Wij stellen uw privacy voorop. We behandelen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen er ook voor dat deze goed beveiligd zijn. Ons beleid voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en patiëntgegevens.

Wie wij zijn

Dr. F.M.C. van den Eeden biedt orthopedisch-specialistische zorg onder de naam Van den Eeden Hip Clinic (ons, wij). Onze hoofdvestiging is statutair gevestigd onder nummer 0844.163.977 te Sint-Martens-Latem (België), en te vinden op de Godveerdegemstraat 69, (B-9620) te Zottegem, België. Daarnaast zijn wij werkzaam op locaties in Nederland.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij zullen persoons- en medische gegevens alleen verwerken als daarvoor een doel is vastgesteld. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) hebben wij een dossierplicht en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het tot stand brengen en uitvoeren van de met u te sluiten of gesloten (behandel)overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Landelijke (kwaliteits-)registraties ten behoeve van verbetering van zorg op basis van geanonimiseerde data;
 5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 6. Wetenschappelijk onderzoek en statistiek (op basis van geanonimiseerde data waar mogelijk);
 7. Het bestellen en toepassen van medische hulpmiddelen;
 8. Contact met u om te reageren op door u gestelde vragen en ingediende klachten;
 9. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 10. Het doen van (patiënt)tevredenheidsonderzoeken;
 11. Het verbeteren van onze dienstverlening;
 12. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en afspraakherinneringen;
 13. Controles van zorgverzekeraars of accountants.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen en voor zover daarvoor een rechtvaardigde grondslag is. Deze grondslagen kunnen zijn:

 1. De behandelovereenkomst die wij hebben gesloten, waarin wij de taak hebben opgenomen u te behandelen en zorg te bieden voor goed herstel, en eventueel om de kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar;
 2. Toestemming van u;
 3. Het moeten voldoen aan wettelijke eisen, bijvoorbeeld de WBGO;
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of andere personen
 5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag;
 6. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van den Eeden Hip Clinic of van een derde.
 7. Kwaliteitsdoeleinden;
 8. Patiënttevredenheidsonderzoeken;
 9. (Interne en externe) audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 10. Wetenschappelijk onderzoek op basis van zoveel mogelijk geanonimiseerde gegevens.

Uitgangspunt bij alle verwerkingen van persoonsgegevens is steeds dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

U kunt zich tegen verdere verwerking die niet (langer) noodzakelijk zijn verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

 1. Persoonlijke identificatiegegevens
  Zorgverleners zijn wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van de patiënt. Patiënten worden gevraagd om bij ieder bezoek aan onze kliniek (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens mee te brengen. Identificatie kan ook worden gevraagd in verband met de juiste registratie in het patiëntenbestand en ter voorkoming van misbruik van patiëntendossiers en verzekeringsgegevens. Om veilige zorg te garanderen zijn wij verplicht om steeds opnieuw uw identiteit te controleren.
 2. Patiëntendossier
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij een medisch dossier aanleggen. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. In dit elektronische patiëntendossier worden alle over u verzamelde gegevens elektronisch en op een beveiligde manier vastgelegd en met elkaar gedeeld. Het elektronische patiëntendossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, over de uitgevoerde onderzoeken, voorgeschreven medicatie, behandelproces, etc.
 3. Financiële gegevens
  In sommige gevallen moet uw zorg worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiervoor worden diagnosegegevens en uitgevoerde activiteiten gekoppeld. Dit doet de behandelend arts. Daarna worden deze gegevens gecontroleerd door medewerkers van de financiële administratie. Zij controleren uw naam en adres, polisgegevens, de verwijzing en andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de geleverde zorg aan uw zorgverzekeraar.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Bepaalde persoonlijke en medische gegevens kunnen worden verwerkt door de volgende categorieën van ontvangers:

 1. (Door)verwijzende medische specialisten, waaronder uw huisarts;
 2. Het ziekenhuis waar u door ons behandeld word;
 3. Een behandel- en revalidatiecentrum;
 4. De leverancier van orthopedische prothesen;
 5. De leverancier van ICT- en telecomdiensten;
 6. De leverancier van financiële en administratie diensten;
 7. Uw zorgverzekeraar;
 8. Uw apotheek; en/of
 9. Uw fysiotherapeut.

In sommige gevallen krijgen wij het verzoek van andere partijen dan bovengenoemde partijen, bijvoorbeeld van uw letselschadeadvocaat of uw bedrijfsarts, om uw persoons- en medische gegevens met hen te delen. Wij delen uw persoonlijke- en medische gegevens in een dergelijke situatie alléén met uw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoons- en medische gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn. Volgens de WGBO worden de gegevens uit uw medisch dossier in principe 15 jaar na beëindiging van de behandeling bewaard.

Het kan het zijn dat gegevens langer bewaard moeten worden als de arts daar op basis van zwaarwegende gronden aanleiding toe ziet. U wordt hier dan persoonlijk over geïnformeerd. Persoons- en medische gegevens kunnen eventueel langer bewaard blijven als ze geanonimiseerd en niet herleidbaar zijn tot een individu.

Uw rechten

 1. Inzagerecht

U heeft bij Van den Eeden Hip Clinic het recht om uw medisch dossier in te zien. Wanneer u uw volledige dossier wilt inzien, kunt u hiervoor contact opnemen.

 1. Rectificatie medisch dossier

Bij Van den Eeden Hip Clinic heeft u ook de mogelijkheid om bepaalde informatie in uw dossier aan te laten passen. Dit kan als de gegevens onvolledig zijn of feitelijk niet juist. Op uw verzoek kan de arts in bepaalde gevallen tevens een verklaring van u toevoegen aan het dossier.

 1. Verwijdering medisch dossier

Behalve het inzien en aanpassen van gegevens heeft u in sommige gevallen ook het recht op verwijdering van informatie in het dossier. Deze verzoeken kunt u via uw arts kenbaar maken. In bepaalde gevallen kan de zorgverlener de verwijdering weigeren.

 1. Intrekken toestemming

U heeft het recht om uw toestemming voor de toegang tot uw dossier voor bepaalde medewerkers of partners van Van den Eeden Hip Clinic in te trekken. Na het beëindigen van de toegang kan de medewerker uw dossier niet meer raadplegen. Uw dossier blijft wel in ons systeem bewaard.

 1. Overdracht van informatie (dataportabiliteit)

Als patiënt van Van den Eeden Hip Clinic hebt u het recht dat (een deel) van uw medisch dossier wordt overgedragen aan een andere zorgverlener. De informatie die wij kunnen overdragen is de informatie die wij actief en bewust (bijvoorbeeld wat u vertelt tijdens een behandeling) of indirect (bijvoorbeeld de waardes van een bloeddrukmeter) van u hebben gekregen en in uw medisch dossier staat. Wij kunnen geen informatie overdragen (aan u of een andere zorgverlener) die niet van ons is, bijvoorbeeld de verwijsbrief van de medisch specialist uit het ziekenhuis.

Beveiliging

De beveiliging rond uw privacy is een belangrijk thema. Wij hanteren daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoons- en medische gegevens (digitaal) te beveiligen tegen verlies en/of het onrechtmatig verwerken van deze gegevens. Behalve informatiebeveiligingsmaatregelen zijn er ook fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn bijvoorbeeld de sloten tot bestanden of bepaalde ruimten. Medewerkers, bezoekers of externe(n) hebben alleen toegang tot de (opslag)ruimte waarvoor zij gemachtigd zijn. Bij Van den Eeden Hip Clinic werkt een kleine kring medewerkers op basis van integriteit, vertrouwelijkheid en nauw persoonlijk contact.

Vragen, opmerkingen, klachten, (vermoeden) datalek

Heeft u algemene vragen, opmerkingen, verzoeken ten aanzien van uw rechten, of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u per email contact opnemen via info@vandeneedenhipclinic.eu.

Mochten wij er niet uit komen, dan kunt u tevens een melding doen bij de nationale autoriteiten belast met toezicht op de zorg en de bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen en versie

Deze privacyverklaring kan eenzijdig door ons worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op onze website www.vandeneedenhipclinic.eu/privacy.

Recht en forum

Op onze Privacyverklaring en gegevensverwerking is Belgisch recht van toepassing. Alle juridische geschillen die hier eventueel uit voortvloeien zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechter in Gent, Oost-Vlaanderen.